3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 

 


อำนาจหน้าที่ของแต่ละสำนัก

    กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
    กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑. สำนักงานประธานวุฒิสภา
๒. สำนักประชาสัมพันธ์
๓. สำนักบริหารงานกลาง
๔. สำนักการคลังและงบประมาณ
๕. สำนักการต่างประเทศ
๖.สำนักวิชาการ
๗. สำนักการประชุม
๘. สำนักกำกับและตรวจสอบ
๙. สำนักกรรมาธิการ ๑
๑๐. สำนักกรรมาธิการ ๒
๑๑. สำนักกฎหมาย
๑๒. สำนักภาษาต่างประเทศ
๑๓. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๔. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕. สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
๑๖. สำนักการพิมพ์
๑๗. สำนักกรรมาธิการ ๓
๑๘. สำนักนโยบายและแผน