3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
61
332
138
0
114
235
94
48
7
0
9
7
1,045
   นักบริหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
   ผู้อำนวยการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
9
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
-
-
-
6
6
3
2
-
-
-
-
17
   นักทรัพยากรบุคคล
-
-
-
-
7
16
7
3
-
-
-
-
33
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
5
11
7
3
-
-
-
-
26
   นักจัดการงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานธุรการ
50
262
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
375
   เจ้าพนักงานพัสดุ
1
6
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
   นักวิชาการพัสดุ
-
-
-
-
1
3
3
-
-
-
-
-
7
   นิติกร
-
-
-
-
44
83
32
17
1
-
-
-
177
   นักวิเทศสัมพันธ์
-
-
-
-
5
15
3
2
-
-
-
-
25
   นักบัญชี
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
   เจ้าพนักงานการเงินกละบัญชี
1
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
   นักวิชาการเงินและบัญชี
-
-
-
-
3
7
2
2
-
-
-
-
14
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
   นักประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
9
7
4
3
-
-
-
-
23
   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-
-
-
-
2
3
1
-
-
-
-
-
6
   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
-
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
   นายช่างศิลป์
3
5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
   นักวิชาการช่างศิลป์
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
   นายช่างพิมพ์
-
9
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
   บรรณารักษ์
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
   วิทยากร
-
-
-
-
27
82
30
12
6
-
-
-
157
   เจ้าพนักงานชวเลข
2
8
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59
   เจ้าหน้าที่ตำรวจสภา
-
23
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
   นายช่าง
1
7
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
รวม
61
332
138
0
114
235
94
45
7
0
9
7
1,042