3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2566

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
61
316
143
0
158
229
89
51
6
0
17
7
1,077
   นักบริหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
   ผู้อำนวยการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
17
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
-
-
-
5
7
3
2
-
-
-
-
17
   นักทรัพยากรบุคคล
-
-
-
-
10
16
5
3
-
-
-
-
34
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
5
11
5
4
-
-
-
-
25
   นักจัดการงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานธุรการ
46
250
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
369
   เจ้าพนักงานพัสดุ
-
6
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
   นักวิชาการพัสดุ
-
-
-
-
2
3
3
-
-
-
-
-
8
   นิติกร
-
-
-
-
66
79
27
17
1
-
-
-
190
   นักวิเทศสัมพันธ์
-
-
-
-
11
14
4
1
-
-
-
-
30
   นักบัญชี
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
   เจ้าพนักงานการเงินกละบัญชี
2
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
   นักวิชาการเงินและบัญชี
-
-
-
-
2
7
2
2
-
-
-
-
13
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
3
   นักประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
9
6
5
1
-
-
-
-
21
   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-
-
-
-
2
3
1
-
-
-
-
-
6
   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
   นายช่างศิลป์
2
5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
   นักวิชาการช่างศิลป์
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
   นายช่างพิมพ์
-
9
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
   บรรณารักษ์
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
   วิทยากร
-
-
-
-
29
75
31
18
5
-
-
-
158
   เจ้าพนักงานชวเลข
2
7
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
   เจ้าหน้าที่ตำรวจสภา
1
21
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
   นายช่าง
1
7
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
รวม
59
316
143
0
145
224
87
49
6
0
17
7
1,053