3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
65
326
144
0
147
229
91
57
7
0
9
6
1,081
   นักบริหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
   ผู้อำนวยการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
9
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
-
-
-
6
6
3
2
-
-
-
-
17
   นักทรัพยากรบุคคล
-
-
-
-
8
16
5
5
-
-
-
-
34
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
5
11
5
4
-
-
-
-
25
   นักจัดการงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานธุรการ
49
260
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
376
   เจ้าพนักงานพัสดุ
-
6
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
   นักวิชาการพัสดุ
-
-
-
-
2
3
3
-
-
-
-
-
8
   นิติกร
-
-
-
-
56
84
27
22
1
-
-
-
190
   นักวิเทศสัมพันธ์
-
-
-
-
11
15
3
2
-
-
-
-
31
   นักบัญชี
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
   เจ้าพนักงานการเงินกละบัญชี
2
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
   นักวิชาการเงินและบัญชี
-
-
-
-
3
7
2
2
-
-
-
-
14
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
   นักประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
9
7
4
3
-
-
-
-
23
   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-
-
-
-
2
3
1
-
-
-
-
-
6
   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
   นายช่างศิลป์
3
5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
   นักวิชาการช่างศิลป์
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
   นายช่างพิมพ์
-
9
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
   บรรณารักษ์
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
   วิทยากร
-
-
-
-
29
75
35
13
6
-
-
-
158
   เจ้าพนักงานชวเลข
2
7
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
   เจ้าหน้าที่ตำรวจสภา
1
21
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
   นายช่าง
1
7
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
รวม
63
326
143
0
136
229
90
54
7
0
9
6
1,063