3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
65
362
110
0
123
247
96
36
2
0
17
7
1,065
   นักบริหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
   ผู้อำนวยการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
17
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
-
-
-
6
6
4
2
-
-
-
-
18
   นักทรัพยากรบุคคล
-
-
-
-
7
18
6
3
-
-
-
-
34
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
5
11
7
3
-
-
-
-
26
   นักจัดการงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานธุรการ
53
280
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
379
   เจ้าพนักงานพัสดุ
1
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
   นักวิชาการพัสดุ
-
-
-
-
1
3
3
-
-
-
-
-
7
   นิติกร
-
-
-
-
49
90
36
10
-
-
-
-
185
   นักวิเทศสัมพันธ์
-
-
-
-
8
14
2
2
-
-
-
-
26
   นักบัญชี
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
   เจ้าพนักงานการเงินกละบัญชี
1
6
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
   นักวิชาการเงินและบัญชี
-
-
-
-
3
7
2
2
-
-
-
-
14
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-
-
-
1
1
1
2
-
-
-
-
5
   นักประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
9
8
5
1
-
-
-
-
23
   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-
-
-
-
2
3
1
-
-
-
-
-
6
   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
-
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
   นายช่างศิลป์
3
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
   นักวิชาการช่างศิลป์
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
   นายช่างพิมพ์
1
9
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
   บรรณารักษ์
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
   วิทยากร
-
-
-
-
28
85
28
11
2
-
-
-
154
   เจ้าพนักงานชวเลข
2
13
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59
   เจ้าหน้าที่ตำรวจสภา
-
24
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
   นายช่าง
1
8
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
รวม
65
362
110
0
123
247
96
36
2
0
17
7
1,065