The Secretariat of the Senate

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามระดับตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2567

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
45
148
338
0
170
218
86
61
7
0
18
7
1,098
   นักบริหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
   ผู้อำนวยการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
18
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
-
-
-
6
5
4
3
-
-
-
-
18
   นักทรัพยากรบุคคล
-
-
-
-
10
16
5
3
-
-
-
-
34
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
5
10
6
3
-
-
-
-
24
   นักจัดการงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานธุรการ
29
107
239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
375
   เจ้าพนักงานพัสดุ
-
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
   นักวิชาการพัสดุ
-
-
-
-
2
3
1
2
-
-
-
-
8
   นิติกร
-
-
-
-
71
74
28
20
1
-
-
-
194
   นิติกร/นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ 2
-
-
-
-
-
-
3
2
-
-
-
-
5
   นักวิเทศสัมพันธ์
-
-
-
-
12
14
3
2
-
-
-
-
31
   นักบัญชี
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
3
   เจ้าพนักงานการเงินกละบัญชี
1
3
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
   นักวิชาการเงินและบัญชี
-
-
-
-
3
7
2
2
-
-
-
-
14
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-
-
-
2
2
-
1
-
-
-
-
5
   นักประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
9
6
5
2
-
-
-
-
22
   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-
-
-
-
-
5
-
1
-
-
-
-
6
   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
   นายช่างศิลป์
-
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
   นักวิชาการช่างศิลป์
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
   นายช่างพิมพ์
-
8
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
   บรรณารักษ์
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
   วิทยากร
-
-
-
-
28
75
28
20
6
-
-
-
157
   เจ้าพนักงานชวเลข
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
   เจ้าหน้าที่ตำรวจสภา
5
16
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
   นายช่าง
2
2
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
   ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
17
   เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุม
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
รวม
45
148
338
0
169
218
86
61
7
0
18
7
1,097