The Secretariat of the Senate
 

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายงานจำนวนข้าราชการ จำแนกตามประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประเภท
จำนวน (คน)
นักบริหาร 14
ผู้อำนวยการ 18
ประเภทวิชาการ 536
ประเภททั่วไป 528
รวมทั้งหมด 1,096