3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2565

ประเภท
จำนวน (คน)
ข้าราชการ 1,063
ลูกจ้างประจำ 26
พนักงานราชการ 120
รวมทั้งหมด 1,209

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ