The Secretariat of the Senate
 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2567

ประเภท
จำนวน (คน)
ข้าราชการ 1,098
ลูกจ้างประจำ 20
พนักงานราชการ 127
รวมทั้งหมด 1,245

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ