3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)


 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประเภท
จำนวน (คน)
ข้าราชการ 1,065
ลูกจ้างประจำ 32
พนักงานราชการ 118
รวมทั้งหมด 1,215

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ