3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ประเภท
จำนวน (คน)
ข้าราชการ 1,081
ลูกจ้างประจำ 29
พนักงานราชการ 125
รวมทั้งหมด 1,235

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ