3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2566

ประเภท
จำนวน (คน)
ข้าราชการ 1,077
ลูกจ้างประจำ 25
พนักงานราชการ 116
รวมทั้งหมด 1,218

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ