3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล) 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

ประเภท
จำนวน (คน)
ข้าราชการ 1,045
ลูกจ้างประจำ 29
พนักงานราชการ 117
รวมทั้งหมด 1,191

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ