3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล) 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ประเภทบุคลากร
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา)
13
-
-
13
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
2
0
0
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
5
0
3
8
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
49
0
0
49
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
101
0
5
106
   สำนักบริหารงานกลาง
97
16
38
151
   สำนักการคลังและงบประมาณ
59
6
8
73
   สำนักการต่างประเทศ
24
0
0
24
   สำนักวิชาการ
35
0
3
38
   สำนักการประชุม
42
0
0
42
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
32
0
1
33
   สำนักกรรมาธิการ ๑
94
0
19
113
   สำนักกรรมาธิการ ๒
94
0
14
108
   สำนักกฎหมาย
51
0
0
51
   สำนักภาษาต่างประเทศ
27
0
0
27
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
38
0
2
40
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
43
0
2
45
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
73
0
0
73
   สำนักการพิมพ์
48
7
8
63
   สำนักกรรมาธิการ ๓
119
0
22
141
   สำนักนโยบายและแผน
35
0
0
35
รวม
1,081
29
125
1,235