3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)


 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ประเภทบุคลากร
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา)
14
-
-
14
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
2
0
0
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
5
0
3
8
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
48
0
0
48
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
101
0
5
106
   สำนักบริหารงานกลาง
83
16
37
136
   สำนักการคลังและงบประมาณ
58
6
7
71
   สำนักการต่างประเทศ
22
0
0
22
   สำนักวิชาการ
36
0
3
39
   สำนักการประชุม
41
0
0
41
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
30
0
0
30
   สำนักกรรมาธิการ ๑
92
0
18
110
   สำนักกรรมาธิการ ๒
92
0
12
104
   สำนักกฎหมาย
51
0
0
51
   สำนักภาษาต่างประเทศ
23
0
0
23
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
37
0
1
38
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42
0
2
44
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
72
0
0
72
   สำนักการพิมพ์
48
7
7
62
   สำนักกรรมาธิการ ๓
112
0
22
134
   สำนักนโยบายและแผน
36
0
0
36
รวม
1,045
29
117
1,191