3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล) 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ประเภทบุคลากร
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา)
13
-
-
13
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
2
0
0
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
4
0
3
7
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
47
0
0
47
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
100
0
5
105
   สำนักบริหารงานกลาง
91
14
36
141
   สำนักการคลังและงบประมาณ
58
5
7
70
   สำนักการต่างประเทศ
25
0
0
25
   สำนักวิชาการ
34
0
3
37
   สำนักการประชุม
42
0
0
42
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
33
0
1
34
   สำนักกรรมาธิการ ๑
90
0
18
108
   สำนักกรรมาธิการ ๒
93
0
14
107
   สำนักกฎหมาย
49
0
0
49
   สำนักภาษาต่างประเทศ
27
0
0
27
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
38
0
1
39
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42
0
2
44
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
70
0
0
70
   สำนักการพิมพ์
48
7
8
63
   สำนักกรรมาธิการ ๓
121
0
22
143
   สำนักนโยบายและแผน
36
0
0
36
รวม
1,063
26
120
1,209