3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล) 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2566

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ประเภทบุคลากร
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา)
13
-
-
13
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
2
0
0
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
4
0
3
7
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
49
0
0
49
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
100
0
5
105
   สำนักบริหารงานกลาง
93
13
34
140
   สำนักการคลังและงบประมาณ
58
5
7
70
   สำนักการต่างประเทศ
25
0
0
25
   สำนักวิชาการ
34
0
3
37
   สำนักการประชุม
43
0
0
43
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
33
0
1
34
   สำนักกรรมาธิการ ๑
93
0
16
109
   สำนักกรรมาธิการ ๒
96
0
14
110
   สำนักกฎหมาย
52
0
0
52
   สำนักภาษาต่างประเทศ
27
0
0
27
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
38
0
2
40
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42
0
2
44
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
70
0
0
70
   สำนักการพิมพ์
47
7
8
62
   สำนักกรรมาธิการ ๓
122
0
21
143
   สำนักนโยบายและแผน
36
0
0
36
รวม
1,077
25
116
1,218