3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
59
178
281
0
157
224
93
52
6
0
17
7
1,074
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
7
13
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
1
-
-
2
-
1
-
-
-
-
4
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
1
7
12
-
5
17
3
3
-
-
1
-
49
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
9
23
24
-
11
17
11
2
-
-
1
-
98
   สำนักบริหารงานกลาง
3
29
30
-
16
8
4
2
-
-
1
-
93
   สำนักการคลังและงบประมาณ
2
11
22
-
6
10
3
3
-
-
1
-
58
   สำนักการต่างประเทศ
1
2
9
-
2
8
2
-
-
-
1
-
25
   สำนักวิชาการ
-
4
9
-
3
11
6
1
-
-
-
-
34
   สำนักการประชุม
2
7
14
-
6
7
2
4
-
-
1
-
43
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
5
3
6
-
4
7
2
4
-
-
1
-
32
   สำนักกรรมาธิการ ๑
5
14
15
-
21
22
10
5
-
-
1
-
93
   สำนักกรรมาธิการ ๒
8
12
14
-
21
21
11
8
-
-
1
-
96
   สำนักกฎหมาย
-
4
11
-
7
15
10
4
-
-
1
-
52
   สำนักภาษาต่างประเทศ
-
3
5
-
9
6
2
1
-
-
1
-
27
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2
5
6
-
6
12
4
1
-
-
1
-
37
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
6
6
-
5
13
5
4
-
-
1
-
42
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
4
9
51
-
1
3
-
1
-
-
1
-
70
   สำนักการพิมพ์
3
14
23
-
1
2
3
-
-
-
1
-
47
   สำนักกรรมาธิการ ๓
8
14
18
-
28
36
12
6
-
-
1
-
123
   สำนักนโยบายและแผน
4
10
4
-
5
7
3
2
-
-
1
-
36
รวม
59
178
281
0
157
224
93
52
6
0
17
7
1,074