3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)


 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
65
362
110
0
123
247
96
36
2
0
17
7
1,065
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
7
9
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
1
1
-
1
1
1
2
-
-
-
-
7
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
1
15
3
-
5
17
3
4
-
-
1
-
49
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
11
44
3
-
12
21
9
1
-
-
1
-
102
   สำนักบริหารงานกลาง
3
49
15
-
3
7
4
2
-
-
1
-
84
   สำนักการคลังและงบประมาณ
2
26
8
-
6
10
4
2
-
-
1
-
59
   สำนักการต่างประเทศ
1
10
-
-
2
8
1
1
-
-
1
-
24
   สำนักวิชาการ
1
8
4
-
3
12
5
2
-
-
1
-
36
   สำนักการประชุม
3
18
2
-
7
5
6
-
-
-
1
-
42
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
3
10
1
-
3
9
3
3
-
-
1
-
33
   สำนักกรรมาธิการ ๑
8
25
3
-
19
27
7
2
-
-
1
-
92
   สำนักกรรมาธิการ ๒
8
25
3
-
14
27
12
4
-
-
-
-
93
   สำนักกฎหมาย
-
11
5
-
4
18
10
3
-
-
1
-
52
   สำนักภาษาต่างประเทศ
-
5
3
-
6
6
1
1
-
-
1
-
23
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3
8
3
-
5
15
3
1
-
-
1
-
39
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
11
2
-
5
13
7
3
-
-
1
-
42
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
2
20
46
-
-
3
-
1
-
-
1
-
73
   สำนักการพิมพ์
7
28
7
-
1
3
2
-
-
-
1
-
49
   สำนักกรรมาธิการ ๓
8
33
-
-
21
39
14
2
-
-
1
-
118
   สำนักนโยบายและแผน
4
13
1
-
6
6
4
2
-
-
1
-
37
รวม
65
362
110
0
123
247
96
36
2
0
17
7
1,065