3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล) 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
61
332
138
0
114
235
94
48
7
0
9
7
1,045
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
7
14
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
1
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
5
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
1
16
3
-
4
16
3
5
-
-
-
-
48
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
10
42
5
-
12
19
9
3
-
-
1
-
101
   สำนักบริหารงานกลาง
2
45
19
-
3
7
4
2
-
-
1
-
83
   สำนักการคลังและงบประมาณ
2
23
10
-
6
10
4
2
-
-
1
-
58
   สำนักการต่างประเทศ
1
10
-
-
-
9
1
1
-
-
-
-
22
   สำนักวิชาการ
1
6
6
-
3
12
5
2
-
-
1
-
36
   สำนักการประชุม
2
14
7
-
6
5
3
3
-
-
1
-
41
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
3
7
2
-
3
9
3
3
-
-
-
-
30
   สำนักกรรมาธิการ ๑
8
24
4
-
18
25
9
3
-
-
1
-
92
   สำนักกรรมาธิการ ๒
9
24
3
-
12
25
12
7
-
-
-
-
92
   สำนักกฎหมาย
-
8
8
-
4
16
10
5
-
-
-
-
51
   สำนักภาษาต่างประเทศ
-
5
3
-
5
6
2
1
-
-
1
-
23
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3
8
3
-
5
13
4
1
-
-
-
-
37
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
11
2
-
5
13
7
3
-
-
1
-
42
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
2
15
51
-
-
3
-
1
-
-
-
-
72
   สำนักการพิมพ์
5
27
10
-
1
3
2
-
-
-
-
-
48
   สำนักกรรมาธิการ ๓
8
31
1
-
20
37
12
3
-
-
-
-
112
   สำนักนโยบายและแผน
4
13
1
-
6
6
3
2
-
-
1
-
36
รวม
61
332
138
0
114
235
94
48
7
0
9
7
1,045