3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
64
323
136
0
143
228
92
47
6
0
17
7
1,063
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
7
13
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
1
-
-
1
1
-
1
-
-
-
-
4
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
1
15
4
-
3
18
3
2
-
-
1
-
47
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
10
43
4
-
12
17
11
2
-
-
1
-
100
   สำนักบริหารงานกลาง
3
43
16
-
14
8
4
2
-
-
1
-
91
   สำนักการคลังและงบประมาณ
2
22
11
-
7
9
4
2
-
-
1
-
58
   สำนักการต่างประเทศ
1
9
2
-
2
8
2
-
-
-
1
-
25
   สำนักวิชาการ
-
7
6
-
3
11
5
2
-
-
-
-
34
   สำนักการประชุม
2
14
7
-
6
6
2
4
-
-
1
-
42
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
5
7
2
-
4
8
3
3
-
-
1
-
33
   สำนักกรรมาธิการ ๑
6
24
4
-
18
25
9
3
-
-
1
-
90
   สำนักกรรมาธิการ ๒
9
23
4
-
16
22
11
7
-
-
1
-
93
   สำนักกฎหมาย
-
8
7
-
4
16
9
4
-
-
1
-
49
   สำนักภาษาต่างประเทศ
-
4
4
-
9
6
2
1
-
-
1
-
27
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3
8
3
-
6
13
3
1
-
-
1
-
38
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
9
3
-
5
13
5
4
-
-
1
-
42
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
4
14
46
-
1
3
-
1
-
-
1
-
70
   สำนักการพิมพ์
4
27
10
-
1
2
3
-
-
-
1
-
48
   สำนักกรรมาธิการ ๓
8
30
2
-
25
36
13
6
-
-
1
-
121
   สำนักนโยบายและแผน
4
13
1
-
6
6
3
2
-
-
1
-
36
รวม
64
323
136
0
143
228
92
47
6
0
17
7
1,063