The Secretariat of the Senate
 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
43
147
338
0
169
220
83
64
7
0
18
7
1,096
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
7
14
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
1
-
2
2
-
1
-
-
-
-
6
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
1
5
14
-
5
18
2
3
-
-
1
-
49
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
4
23
29
-
10
19
9
4
-
-
1
-
99
   สำนักบริหารงานกลาง
10
21
38
-
24
8
3
2
-
-
1
-
107
   สำนักการคลังและงบประมาณ
1
11
23
-
7
10
2
4
-
-
1
-
59
   สำนักการต่างประเทศ
1
-
11
-
2
8
1
1
-
-
1
-
25
   สำนักวิชาการ
-
2
11
-
3
11
5
2
-
-
1
-
35
   สำนักการประชุม
1
4
18
-
6
7
1
5
-
-
1
-
43
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
3
4
7
-
4
7
3
4
-
-
1
-
33
   สำนักกรรมาธิการ ๑
4
10
20
-
20
22
11
6
-
-
1
-
94
   สำนักกรรมาธิการ ๒
4
17
15
-
21
20
10
8
-
-
1
-
96
   สำนักกฎหมาย
1
2
13
-
7
14
10
4
-
-
1
-
52
   สำนักภาษาต่างประเทศ
-
-
7
-
11
6
2
1
-
-
1
-
28
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1
4
6
-
4
13
4
1
-
-
1
-
34
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
4
9
-
5
12
6
3
-
-
1
-
42
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
3
3
58
-
1
3
-
1
-
-
1
-
70
   สำนักการพิมพ์
1
15
24
-
1
2
2
1
-
-
1
-
47
   สำนักกรรมาธิการ ๓
5
13
23
-
30
34
7
10
-
-
1
-
123
   สำนักนโยบายและแผน
1
9
9
-
6
4
5
3
-
-
1
-
38
รวม
43
147
338
0
169
220
83
64
7
0
18
7
1,096