3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)
 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนข้าราชการ จำแนกตามกลุ่มสำนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

กระทรวง กรม สำนัก/กอง
ระดับ
รวม
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อำนวยการต้น
อำนวยการสูง
บริหารสูง
คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
65
326
144
0
147
229
91
57
7
0
9
6
1,081
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
6
13
   กลุ่มช่วยอำนวยการ
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
1
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
5
   สำนักงานประธานวุฒิสภา
1
15
4
-
4
17
3
5
-
-
-
-
49
   สำนักงานประชาสัมพันธ์
10
43
4
-
12
18
10
3
-
-
1
-
101
   สำนักบริหารงานกลาง
3
43
21
-
14
8
4
3
-
-
1
-
97
   สำนักการคลังและงบประมาณ
2
22
11
-
7
10
4
2
-
-
1
-
59
   สำนักการต่างประเทศ
1
9
1
-
2
9
1
1
-
-
-
-
24
   สำนักวิชาการ
-
7
6
-
3
11
5
2
-
-
1
-
35
   สำนักการประชุม
2
14
7
-
6
6
2
4
-
-
1
-
42
   สำนักกำกับและตรวจสอบ
5
7
2
-
4
8
3
3
-
-
-
-
32
   สำนักกรรมาธิการ ๑
7
25
4
-
20
24
9
4
-
-
1
-
94
   สำนักกรรมาธิการ ๒
9
24
3
-
17
22
11
8
-
-
-
-
94
   สำนักกฎหมาย
-
8
8
-
4
16
9
6
-
-
-
-
51
   สำนักภาษาต่างประเทศ
-
4
4
-
9
6
2
1
-
-
1
-
27
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3
8
3
-
6
13
3
2
-
-
-
-
38
   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
10
3
-
5
13
5
4
-
-
1
-
43
   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
4
14
50
-
1
3
-
1
-
-
-
-
73
   สำนักการพิมพ์
5
27
10
-
1
2
3
-
-
-
-
-
48
   สำนักกรรมาธิการ ๓
8
30
2
-
25
36
13
5
-
-
-
-
119
   สำนักนโยบายและแผน
3
13
1
-
6
6
3
2
-
-
1
-
35
รวม
65
326
144
0
147
229
91
57
7
0
9
6
1,081