3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)


 

 


ตำแหน่งบุคลากรว่าง

 


จำนวนตำแหน่งว่าง 111 ตำแหน่ง

 
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตำแหน่ง
ช่วงระดับตำแหน่ง
กลุ่มงาน
สำนัก
7
เลขานุการเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
8
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
9
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
10
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
11
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
12
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
15
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วิทยากร ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
38
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา
85
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สำนักประชาสัมพันธ์
129
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย สำนักบริหารงานกลาง
133
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
189
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
194
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการคลังและงบประมาณ
215
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักบัญชี ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบัญชี สำนักการคลังและงบประมาณ
224
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ
230
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานสวัสดิการ สำนักการคลังและงบประมาณ
251
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการต่างประเทศ
259
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักการต่างประเทศ
270
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ
323
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน บรรณารักษ์ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สำนักวิชาการ
343
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม
449
วิทยากร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ 1
451
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สำนักกรรมาธิการ 1
461
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1
466
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สำนักกรรมาธิการ 3
467
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สำนักกรรมาธิการ 3
481
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักกรรมาธิการ 1
496
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 3
505
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ อำนวยการสูง สำนักกรรมาธิการ 2
523
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
528
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2
543
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ สำนักกรรมาธิการ 2
563
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สำนักกรรมาธิการ 3
569
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ สำนักกรรมาธิการ 2
614
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
640
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ
646
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ
647
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ
651
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ
652
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ
653
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ
655
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี สำนักภาษาต่างประเทศ
661
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย สำนักบริหารงานกลาง
662
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย สำนักบริหารงานกลาง
687
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง สำนักกำกับและตรวจสอบ
702
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มช่วยอำนวยการ
779
นายช่าง ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง
785
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
790
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
792
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
849
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 1 สำนักกรรมาธิการ 1
859
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1
861
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1
906
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 4 สำนักกรรมาธิการ 2
948
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
986
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
995
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
996
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1011
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานรายงานการประชุม สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1019
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1020
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1029
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1031
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1049
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1056
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 3 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1058
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 3 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1059
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 3 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1064
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 3 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1067
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 3 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1080
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1084
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1085
เจ้าพนักงานชวเลข ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน หรือ อาวุโส กลุ่มงานชวเลข 4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
1094
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วิทยากร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักการพิมพ์
1118
นายช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์
1125
นายช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์
1127
นายช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์
1130
นายช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์
1143
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกรรมาธิการ 3
1166
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักกรรมาธิการ 3
1198
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 5 สำนักกรรมาธิการ 3
1209
นิติกร ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 6 สำนักกรรมาธิการ 3
1216
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกร ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ 3
1258
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน
1270
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นิติกร ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1271
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วิทยากร ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1272
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วิทยากร ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1273
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วิทยากร ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1275
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วิทยากร ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1276
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1277
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1278
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1279
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1280
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1281
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1282
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1283
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1284
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1285
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1286
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1287
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1288
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1289
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1290
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1291
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1292
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1293
ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1294
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1295
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1296
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1297
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง
1298
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานกลาง