เลขที่ตำแหน่ง (1)
นายนัฑ ผาสุข 
เลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)ระดับสูง
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
2 เม.ย. 2504
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุสารบำรุงวิทยา

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
24 มี.ค. 2549
-
15 ก.ย. 2549

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา ระดับ 9 ขึ้นไป
19 ต.ค. 2550
-
29 มิ.ย. 2551

ศึกษาหลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
16 ก.ย. 2553
-
27 ม.ค. 2554

โครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
17 ก.ย. 2555
-
21 ก.ย. 2555

การศึกษาดูงวนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ด้านการจัดทำข้อมูลวิชาการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
15 ต.ค. 2555
-
15 พ.ย. 2555

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง
13 ธ.ค. 2556
-
14 ธ.ค. 2556

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 18 สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำนักกฎหมาย)
15 พ.ค. 2557
-
24 พ.ค. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐมอนเตเนโกร และ สาธารณรัฐโครเอเชีย
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
26 พ.ย. 2558
-
26 พ.ย. 2558

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ปี 2559 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
12 ต.ค. 2558
-
8 ก.ย. 2559

ศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
28 ต.ค. 2559
-
28 ต.ค. 2559

โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
3 ก.ค. 2560
-
3 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ (ผู้บริหาร)
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
16 ส.ค. 2560
-
16 ส.ค. 2560

ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
26 ก.ย. 2560
-
26 ก.ย. 2560

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
2 พ.ย. 2560
-
2 พ.ย. 2560

เสวนาวิชาการเรื่อง 3 ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 พ.ย. 2561
-
6 พ.ย. 2561

เข้าร่วมชมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
6 มิ.ย. 2562
-
6 มิ.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับบุคลากรในวงงานรัฐสภา ครั้งที่ 2/2562
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 ส.ค. 2562
-
14 ส.ค. 2562

เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปให้คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์และแขกรับเชิญของประเทศเจ้าภาพ
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
18 ต.ค. 2562
-
18 ต.ค. 2562

เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
15 ก.พ. 2531
 
1 ต.ค. 2564
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

15 ก.พ. 2531  
- วิทยากร  ระดับ 3 งานประชุมด้านเศรษฐกิจและการคลัง กองกรรมาธิการ
3 ม.ค. 2534  
- วิทยากร  ระดับ 4 งานประชุมด้านเศรษฐกิจและการคลัง กองกรรมาธิการ
25 ก.พ. 2534  
- นิติกร  ระดับ 4 งานประชุมด้านเศรษฐกิจและการคลัง กองกรรมาธิการ
12 ก.ย. 2535  
- นิติกร  ระดับ 4 ฝ่ายประชุมที่ 1 กองกรรมาธิการ
25 ธ.ค. 2535  
- นิติกร  ระดับ 5 ฝ่ายประชุมที่ 1 กรรมาธิการ
25 มี.ค. 2536  
-เลขานุการผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17 ม.ค. 2537  
- นิติกร  ระดับ 5 ฝ่ายประชุมที่ 1 กองกรรมาธิการ
11 ธ.ค. 2538  
- นิติกร  ระดับ 6 ฝ่ายประชุมที่ 1 กองกรรมาธิการ
23 ก.พ. 2544  
-เลขานุการเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 งานบริหารทั่วไป
23 เม.ย. 2544  
-เลขานุการเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 7 งานบริหารทั่วไป
23 เม.ย. 2544  
-หัวหน้าฝ่าย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 7 ฝ่ายบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ กองกรรมาธิการ
23 เม.ย. 2544  
-หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 7 กองกรรมาธิการ
23 เม.ย. 2544  
-หัวหน้าฝ่ายบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 7 กรรมาธิการ
24 เม.ย. 2544  
-เลขานุการเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่วยราชการสำนักงานประธานวุฒิสภา (พล.ต. มนูญกฤต รูปขจร))  ระดับ 7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 พ.ย. 2544  
-หัวหน้ากลุ่มงาน นิติกร (ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ 2)  ระดับ 7 กลุ่มงานประธานวุฒิสภา สำนักงานประธานวุฒิสภา
1 พ.ย. 2544  
-หัวหน้ากลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานประธานวุฒิสภา สำนักงานประธานวุฒิสภา
15 ก.พ. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานประธานวุฒิสภา สำนักงานประธานวุฒิสภา
28 มี.ค. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานประธานวุฒิสภา สำนักงานประธานวุฒิสภา
10 มิ.ย. 2546  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นิติกร) ช่วยราชการในสำนักกฎหมายอีกตำแหน่งหนึ่ง  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานประธานวุฒิสภา สำนักงานประธานวุฒิสภา
16 ธ.ค. 2546  
-ผู้อำนวยการสำนัก นักบริหาร  ระดับ 9 สำนักกฎหมาย
9 มิ.ย. 2554  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักกฎหมาย
1 ต.ค. 2555  
-ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 ต.ค. 2558  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหารสูง)  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 ต.ค. 2560  
-เลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2536  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2541  
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
2544  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2549  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2552  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2555  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2556  
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
2558  
-มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 9333 , 02 831 5878 ,025141189