เลขที่ตำแหน่ง (701)
น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา นักบริหารระดับสูง
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
25 ต.ค. 2506
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทหารอากาศบำรุง

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
22 เม.ย. 2545
-
14 มิ.ย. 2545

ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์
2 พ.ย. 2547
-
11 ก.พ. 2548

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา
7 พ.ย. 2548
-
3 มี.ค. 2549

ศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ
3 ส.ค. 2550
-
30 เม.ย. 2551

ศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง
1 ส.ค. 2554
-
30 เม.ย. 2555

ศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
6 มิ.ย. 2555
-
12 มิ.ย. 2555

ศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ โดยกำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ประเทศออสเตรเลีย
20 มิ.ย. 2556
-
23 มิ.ย. 2556

โครงการเยือนและศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8 พ.ย. 2556
-
24 พ.ย. 2556

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 18 สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำนักประชาสัมพันธ์)
23 เม.ย. 2557
-
26 เม.ย. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย
7 ก.ค. 2557
-
7 ก.ค. 2557

โครงการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม ประชุมเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) รุ่นที่ 1
10 ต.ค. 2556
-
17 ก.ย. 2557

ศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
23 ก.ย. 2557
-
23 ก.ย. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
12 ธ.ค. 2557
-
14 ธ.ค. 2557

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักการพิมพ์)
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
13 ก.พ. 2558
-
13 ก.พ. 2558

เข้าร่วมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ
6 ก.ย. 2558
-
6 ก.ย. 2558

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2558 ภายใต้แนวคิด Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
21 ต.ค. 2558
-
21 ต.ค. 2558

เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2558 และประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 เรื่อง ทิศทางการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในสังคมไทย
26 พ.ย. 2558
-
26 พ.ย. 2558

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ปี 2559 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
4 ก.พ. 2559
-
4 ก.พ. 2559

โครงการสัมมนาแนะนำแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งวิทยากร ระดับเชี่ยวชาญ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
11 มี.ค. 2559
-
13 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
9 เม.ย. 2559
-
24 เม.ย. 2559

เลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาอนุมัติให้ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมงานด้านรัฐสภา Parliamentary Offecers\’ Study Program : POSP ณ รัฐสภาแคนาดา ออตตาวา ประเทศแคนาดา
2 ส.ค. 2559
-
2 ส.ค. 2559

โครงการสร้างความสุขเสริมรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2559 หัวข้อ งานจัดดอกไม้สด รุ่นที่ 1
27 ส.ค. 2559
-
28 ส.ค. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนกำลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
6 ก.ย. 2559
-
15 ก.ย. 2559

โครงการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
14 พ.ย. 2559
-
14 พ.ย. 2559

โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ 1
15 พ.ย. 2559
-
15 พ.ย. 2559

โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ 2
26 ธ.ค. 2559
-
26 ธ.ค. 2559

โครงการต้นกล้าความดีทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
19 มี.ค. 2560
-
19 มี.ค. 2560

โครงการต้นกล้าความดีทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 2
30 มิ.ย. 2560
-
30 มิ.ย. 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง การกำหนดตำแหน่ง การประเมินค่างาน
3 ก.ค. 2560
-
3 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ (ผู้บริหาร)
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
5 ก.ย. 2560
-
5 ก.ย. 2560

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
13 ม.ค. 2560
-
8 ก.ย. 2560

อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
17 พ.ย. 2560
-
17 พ.ย. 2560

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
27 พ.ย. 2560
-
27 พ.ย. 2560

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ 1
28 พ.ย. 2560
-
28 พ.ย. 2560

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ 2
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 พ.ค. 2561
-
4 พ.ค. 2561

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
9 พ.ค. 2561
-
9 พ.ค. 2561

สัมมนาสร้างเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน
19 มิ.ย. 2561
-
20 มิ.ย. 2561

โครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภายุค 4.0 รุ่นที่ 1
13 ก.ค. 2561
-
13 ก.ค. 2561

เข้าร่วมงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 17 ปี
28 มิ.ย. 2561
-
9 ส.ค. 2561

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7
14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
6 พ.ย. 2561
-
6 พ.ย. 2561

เข้าร่วมชมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
3 ม.ค. 2562
-
3 ม.ค. 2562

ประชุมหารือเรื่อง แนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ
9 ม.ค. 2562
-
9 ม.ค. 2562

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ม.ค. 2562
-
30 ม.ค. 2562

เข้าร่วมการเปิดงานและรับฟังปาฐกถาพิเศษงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
28 ก.พ. 2562
-
28 ก.พ. 2562

ประชุมชี้แจงการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
3 พ.ค. 2562
-
3 พ.ค. 2562

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
19 มิ.ย. 2562
-
19 มิ.ย. 2562

สัมมนาเรื่อง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล : Boundless Online Learning
27 มิ.ย. 2562
-
27 มิ.ย. 2562

โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐเพื่อไปศึกษาวิชาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
19 ก.ค. 2562
-
19 ก.ค. 2562

สัมมนาสาธารณะของหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 เรื่อง กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
6 ก.ย. 2562
-
6 ก.ย. 2562

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด รวมพลังอาสาสู้โกง
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
18 ก.ย. 2562
-
18 ก.ย. 2562

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562
20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนาเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 กย 62)
23 ต.ค. 2562
-
23 ต.ค. 2562

เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต ร.5
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 ธ.ค. 2562
-
9 ธ.ค. 2562

เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
7 ก.พ. 2563
-
7 ก.พ. 2563

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
25 ก.พ. 2563
-
25 ก.พ. 2563

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วย ETDA Connect
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 มี.ค. 2563
-
16 มี.ค. 2563

ประชุมชี้แจงและเตรียมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580)
28 ส.ค. 2563
-
29 ส.ค. 2563

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ก.ย. 2563
-
15 ก.ย. 2563

สัมมนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกับสำนักงาน ก.พ.

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
1 ก.ย. 2529
 
1 ต.ค. 2567
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

1 ก.ย. 2529  
- นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 3 งานพิธีการ กองการประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 2532  
- นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 4 งานพิธีการ กองการประชาสัมพันธ์
10 ม.ค. 2535  
- นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 5 งานพิธีการ กองการประชาสัมพันธ์
12 ก.ย. 2535  
- นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพิธีการ กองการประชาสัมพันธ์
17 ม.ค. 2537  
-เลขานุการผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 5 งานบริหารทั่วไป
15 พ.ย. 2537  
-เลขานุการผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 งานบริหารทั่วไป
3 ม.ค. 2538  
-หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพิธีการ กองการประชาสัมพันธ์
1 พ.ค. 2544  
-หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์  ระดับ 7 ฝ่ายสารสนเทศ กองการประชาสัมพันธ์
1 พ.ย. 2544  
-หัวหน้ากลุ่มงาน นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 7 กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์
15 ก.พ. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์
28 มี.ค. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์
30 ธ.ค. 2546  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2548  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักประชาสัมพันธ์  ระดับ 9 ชช. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์
14 มิ.ย. 2549  
-ผู้อำนวยการสำนัก นักบริหาร  ระดับ 9 สำนักงานประธานวุฒิสภา
9 มิ.ย. 2554  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานประธานวุฒิสภา
27 ก.พ. 2555  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักประชาสัมพันธ์
17 พ.ย. 2557  
-ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1 ต.ค. 2558  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา นักบริหาร  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2534  
-จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
2536  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2540  
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
2544  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2549  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2552  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2554  
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
2555  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2558  
-มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 9393 ,