เลขที่ตำแหน่ง (3)
ร.ต.อ.หญิงวิรัญญา ประสพสุข 
รองเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหารสูง)ระดับสูง
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
15 พ.ย. 2503
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพศึกษา

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
1 ก.ค. 2548
-
30 พ.ย. 2548

ศึกษาอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
19 ธ.ค. 2549
-
16 ก.ย. 2550

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา ระดับ 8
20 มิ.ย. 2556
-
23 มิ.ย. 2556

โครงการเยือนและศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
19 ต.ค. 2556
-
19 ต.ค. 2556

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรและวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ
14 ธ.ค. 2556
-
15 ธ.ค. 2556

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 18 สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำนักงานประธานวุฒิสภา)
15 พ.ค. 2557
-
24 พ.ค. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐมอนเตเนโกร และ สาธารณรัฐโครเอเชีย
7 ก.ค. 2557
-
7 ก.ค. 2557

โครงการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม ประชุมเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) รุ่นที่ 1
8 ส.ค. 2557
-
8 ส.ค. 2557

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
20 ส.ค. 2557
-
20 ส.ค. 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System PMS กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2 ก.ย. 2557
-
2 ก.ย. 2557

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ การยกร่างคำกล่าว ร่างคำบรรยายและร่างปาฐกถา
23 ก.ย. 2557
-
23 ก.ย. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
27 ก.ย. 2557
-
30 ก.ย. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
21 ต.ค. 2557
-
21 ต.ค. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
30 เม.ย. 2558
-
26 พ.ค. 2558

โครงการเสวนาการจัดการเรื่องร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2558
2 ก.ค. 2558
-
2 ก.ค. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการของผู้บริหาร
15 ธ.ค. 2557
-
24 ส.ค. 2558

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)
2 ก.ย. 2558
-
2 ก.ย. 2558

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาระบบผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา : Talent Management
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
25 ก.ย. 2558
-
27 ก.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา ประจำปี พ.ศ. 2558
6 พ.ย. 2558
-
7 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักกฎหมาย สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักนโยบายและแผน)
15 พ.ย. 2558
-
16 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักงานประธานวุฒิสภา และสำนักกำกับและตรวจสอบ)
23 ก.พ. 2559
-
23 ก.พ. 2559

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หัวข้อ ฝึกอาชีพแกะลายกระจก
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
11 มี.ค. 2559
-
13 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
14 มิ.ย. 2559
-
5 ก.ค. 2559

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559
10 ส.ค. 2559
-
10 ส.ค. 2559

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน (กิจกรรมวันอาเซียน)
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
19 มี.ค. 2560
-
19 มี.ค. 2560

โครงการต้นกล้าความดีทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 2
24 มิ.ย. 2560
-
24 มิ.ย. 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยให้แก่ ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
3 ก.ค. 2560
-
3 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ ครั้งที่ 1 (สำนักการประชุม)
18 ก.ค. 2560
-
18 ก.ค. 2560

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจำอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กิจกรรมที่ ๔ การซักซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี (การปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริงเหตุเพลิงไหม้) สำนักการประชุม
21 ก.ค. 2560
-
21 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
23 ส.ค. 2560
-
23 ส.ค. 2560

โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมอาเซียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
25 ส.ค. 2560
-
26 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ณ ต่างจังหวัด (สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักกำกับและตรวจสอบ จังหวัดราชบุรี)
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
5 ก.ย. 2560
-
5 ก.ย. 2560

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
26 ก.ย. 2560
-
26 ก.ย. 2560

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
24 พ.ย. 2560
-
24 พ.ย. 2560

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมชี้แจงเรื่อง การเผยแพร่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยการย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร. กำหนด
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
21 ส.ค. 2561
-
21 ส.ค. 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พร้อมกรณีตัวอย่าง กลุ่มที่ 2/2561
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
9 ม.ค. 2562
-
9 ม.ค. 2562

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
21 มิ.ย. 2562
-
21 มิ.ย. 2562

สัมมนาเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
26 มิ.ย. 2562
-
28 มิ.ย. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนาเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 กย 62)
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
9 ธ.ค. 2526
 
1 ต.ค. 2564
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

16 พ.ย. 2537  
- วิทยากร  ระดับ 4 สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
18 ธ.ค. 2539  
- วิทยากร  ระดับ 5 สำนักงานประธานวุฒิสภา
12 เม.ย. 2542  
- วิทยากร  ระดับ 6 สำนักงานประธานวุฒิสภา
1 พ.ย. 2544  
- วิทยากร  ระดับ 6 กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา
4 มี.ค. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 6 กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา
28 มี.ค. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา
4 พ.ค. 2547  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา
2 ต.ค. 2549  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สำนักงานประธานวุฒิสภา
2 ต.ค. 2549  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นิติกร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สำนักงานประธานวุฒิสภา
9 มิ.ย. 2554  
-บังคับบัญชาข้าราชการตามมาตรา 30 นิติกร  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สำนักงานประธานวุฒิสภา
18 พ.ค. 2555  
-ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (นิติกร)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สำนักงานประธานวุฒิสภา
8 ม.ค. 2556  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานประธานวุฒิสภา
3 ส.ค. 2558  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักกำกับและตรวจสอบ
1 พ.ค. 2560  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักการประชุม
1 พ.ค. 2560  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักการประชุม
18 ก.พ. 2562  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหารสูง)  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2533  
-จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
2543  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2545  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2550  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2555  
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
2556  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2560  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 9440 ,02 831 9442 ,025268981 025261283