เลขที่ตำแหน่ง (6)
นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)ระดับสูง
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
22 ม.ค. 2513
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิริยาลัย

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
6 ม.ค. 2538
-
14 มี.ค. 2538

อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intersive Language Course : ILC)
1 ก.ค. 2547
-
30 พ.ย. 2547

ศึกษาอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
17 พ.ย. 2549
-
12 พ.ค. 2550

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง
18 ก.พ. 2551
-
29 ส.ค. 2551

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา ระดับ 8
8 ม.ค. 2553
-
11 พ.ค. 2553

โครงการอบรมหลักสูตร การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง
19 ต.ค. 2556
-
19 ต.ค. 2556

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรและวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ
19 ก.พ. 2557
-
22 ก.พ. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
19 ก.พ. 2557
-
22 ก.พ. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
20 มี.ค. 2557
-
20 มี.ค. 2557

สัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลการศึกษา การประเมินการดำเนินงานของรัฐสภาไทย
13 มิ.ย. 2557
-
13 มิ.ย. 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟ
8 ส.ค. 2557
-
8 ส.ค. 2557

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
17 ก.พ. 2557
-
30 ก.ย. 2557

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
22 ธ.ค. 2557
-
23 ธ.ค. 2557

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักการประชุม และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข)
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
2 ก.ย. 2558
-
2 ก.ย. 2558

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาระบบผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา : Talent Management
25 ก.ย. 2558
-
27 ก.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา ประจำปี พ.ศ. 2558
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
11 มี.ค. 2559
-
13 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
4 พ.ย. 2559
-
4 พ.ย. 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
19 มี.ค. 2560
-
19 มี.ค. 2560

โครงการต้นกล้าความดีทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 2
24 ก.ย. 2555
-
19 มิ.ย. 2560

การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ด้านการจัดการประชุม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
24 มิ.ย. 2560
-
24 มิ.ย. 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยให้แก่ ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
3 ก.ค. 2560
-
3 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ (ผู้บริหาร)
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
11 พ.ย. 2559
-
30 ก.ย. 2560

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
28 ธ.ค. 2560
-
28 ธ.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมที่ 1
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
21 ส.ค. 2561
-
21 ส.ค. 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พร้อมกรณีตัวอย่าง กลุ่มที่ 2/2561
6 พ.ย. 2561
-
6 พ.ย. 2561

เข้าร่วมชมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
27 ส.ค. 2562
-
28 ส.ค. 2562

โครงการระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนาเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 กย 62)
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ก.ย. 2563
-
3 ก.ย. 2563

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
25 ม.ค. 2536
 
1 ต.ค. 2573
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

25 ม.ค. 2536  
- วิทยากร  ระดับ 3 ฝ่ายประสานงานการวิจัย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย
9 ก.พ. 2538  
- วิทยากร  ระดับ 4 ฝ่ายประสานงานการวิจัย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย
3 พ.ย. 2540  
- วิทยากร  ระดับ 5 ฝ่ายประสานงานการวิจัย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย
1 พ.ย. 2544  
- นิติกร  ระดับ 5 กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักวิชาการ
28 มี.ค. 2545  
- นิติกร  ระดับ 6 กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักวิชาการ
22 พ.ค. 2546  
- นิติกร  ระดับ 6 กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
9 ก.ค. 2546  
- นิติกร  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
30 ธ.ค. 2546  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นิติกร)  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1
26 ก.ค. 2548  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นิติกร)  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1
19 มิ.ย. 2552  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นิติกร)  ระดับ 9 ชช. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1
9 มิ.ย. 2554  
-บังคับบัญชาข้าราชการตามมาตรา 30 (นิติกร)  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 สำนักกรรมาธิการ 1
18 ต.ค. 2554  
-ผู้อำนวยการสำนัก   ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักกรรมาธิการ 3
1 ก.พ. 2557  
-ผู้อำนวยการสำนัก   ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักการประชุม
1 ต.ค. 2558  
-ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
27 มี.ค. 2560  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2541  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2546  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2551  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2554  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2557  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 9201 ,