เลขที่ตำแหน่ง (2)
น.ส.นิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข 
รองเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)ระดับสูง
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
23 ส.ค. 2508
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัญจพิทยาคาร
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราช

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
27 มี.ค. 2552
-
31 ส.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา ระดับ 8
24 ก.พ. 2557
-
27 ก.พ. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
19 มิ.ย. 2557
-
20 มิ.ย. 2557

โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ติดตามและประเมินผลในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
7 ก.ค. 2557
-
7 ก.ค. 2557

โครงการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม ประชุมเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) รุ่นที่ 1
23 ก.ย. 2557
-
23 ก.ย. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
21 พ.ย. 2557
-
23 พ.ย. 2557

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักกรรมาธิการ 3)
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
30 เม.ย. 2558
-
26 พ.ค. 2558

โครงการเสวนาการจัดการเรื่องร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2558
2 ก.ย. 2558
-
2 ก.ย. 2558

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาระบบผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา : Talent Management
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
25 ก.ย. 2558
-
27 ก.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา ประจำปี พ.ศ. 2558
7 พ.ย. 2558
-
8 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการพิมพ์)
16 พ.ย. 2558
-
16 พ.ย. 2558

โครงการสัมมนาเรื่อง ความคาดหวังของคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
20 พ.ย. 2558
-
21 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักกรรมาธิการ 3)
4 ก.พ. 2559
-
4 ก.พ. 2559

สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
19 ก.พ. 2559
-
19 ก.พ. 2559

โครงการสัมมนาเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
16 มี.ค. 2559
-
16 มี.ค. 2559

โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ
31 พ.ค. 2559
-
31 พ.ค. 2559

Career Path สายงานวิชาการบัญชี วิชาการพัสดุ วิชาการเงินและบัญชี
9 มิ.ย. 2559
-
9 มิ.ย. 2559

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
23 ธ.ค. 2558
-
27 ส.ค. 2559

ศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
21 ต.ค. 2559
-
22 ต.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
14 ธ.ค. 2559
-
14 ธ.ค. 2559

ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
24 มิ.ย. 2560
-
24 มิ.ย. 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยให้แก่ ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
4 ก.ค. 2560
-
4 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ ครั้งที่ 4 (สำนักการคลังและงบประมาณ)
21 ก.ค. 2560
-
21 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
22 ก.ค. 2560
-
23 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ณ ต่างจังหวัด (จ.เพชรบุรี-สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน และสำนักงานประธานวุฒิสภา)
4 ส.ค. 2560
-
4 ส.ค. 2560

เสวนาทางวิชาการ สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
28 ส.ค. 2560
-
28 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
4 ก.ย. 2560
-
4 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
5 ก.ย. 2560
-
5 ก.ย. 2560

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
26 ก.ย. 2560
-
26 ก.ย. 2560

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
28 ธ.ค. 2560
-
28 ธ.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมที่ 1
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 เม.ย. 2561
-
10 เม.ย. 2561

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
10 ม.ค. 2561
-
23 มิ.ย. 2561

อบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5
14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
28 ส.ค. 2561
-
28 ส.ค. 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พร้อมกรณีตัวอย่าง กลุ่มที่ 3/2561
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
17 ธ.ค. 2561
-
17 ธ.ค. 2561

ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ม.ค. 2562
-
9 ม.ค. 2562

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
4 เม.ย. 2562
-
4 เม.ย. 2562

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
17 พ.ค. 2562
-
17 พ.ค. 2562

ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 มิ.ย. 2562
-
28 มิ.ย. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
23 ก.ย. 2562
-
23 ก.ย. 2562

ประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 ธ.ค. 2562
-
23 ธ.ค. 2562

ประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
16 พ.ย. 2535
 
1 ต.ค. 2568
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

16 พ.ย. 2535  
- วิทยากร  ระดับ 3 ฝ่ายการประชุมที่ 1 กองกรรมาธิการ
1 ธ.ค. 2537  
- วิทยากร  ระดับ 4 ฝ่ายการประชุมที่ 1 กองกรรมาธิการ
3 พ.ย. 2540  
- วิทยากร  ระดับ 5 ฝ่ายประชุม 1 กองกรรมาธิการ
5 ต.ค. 2544  
-  วิทยากร  ระดับ 6 ฝ่ายประชุม 1 กองกรรมาธิการ
1 พ.ย. 2544  
- วิทยากร  ระดับ 6 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
4 มี.ค. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 6 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
26 ก.ย. 2546  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
22 ธ.ค. 2548  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
19 ส.ค. 2551  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
9 มิ.ย. 2554  
-บังคับบัญชาข้าราชการตามมาตรา 30 (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
18 พ.ค. 2555  
-ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
5 ต.ค. 2555  
-ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1
12 พ.ค. 2557  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักกรรมาธิการ 3
8 ธ.ค. 2558  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักการคลังและงบประมาณ
21 ส.ค. 2560  
-ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
18 ก.พ. 2562  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2541  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2546  
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
2548  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2551  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2557  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 9222 ,