เลขที่ตำแหน่ง (4)
นายพีระพจน์ รัตนมาลี 
รองเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)ระดับสูง
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
3 ม.ค. 2508
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปบ.บัณฑิตการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปบ.วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุณรังษี

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
1 ก.ค. 2551
-
31 ม.ค. 2552

ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำการเมืองยุคใหม่
27 มี.ค. 2552
-
31 ส.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา ระดับ 8
19 พ.ค. 2556
-
27 พ.ค. 2556

คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ศึกษาดูงานด้านรัฐสภา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
20 มิ.ย. 2556
-
23 มิ.ย. 2556

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านรัฐสภา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556
20 มิ.ย. 2556
-
23 มิ.ย. 2556

โครงการเยือนและศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1 พ.ย. 2556
-
3 พ.ย. 2556

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 18 สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำนักนโยบายและแผน)
9 มี.ค. 2557
-
12 มี.ค. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
15 พ.ค. 2557
-
24 พ.ค. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐมอนเตเนโกร และ สาธารณรัฐโครเอเชีย
7 ก.ค. 2557
-
7 ก.ค. 2557

โครงการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม ประชุมเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) รุ่นที่ 1
25 ก.ค. 2557
-
25 ก.ค. 2557

ประชุมนำเสนอผลงานการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ภายใต้ชื่อ โครงการถนนแห่งความสุข (Happy Highway)
20 ส.ค. 2557
-
20 ส.ค. 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System PMS กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
23 ก.ย. 2557
-
23 ก.ย. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
12 ก.พ. 2558
-
12 ก.พ. 2558

ประชุม แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลังส่งเสริม สิทธิ สร้างสังคม สู่สันติสุข
24 ก.พ. 2558
-
24 ก.พ. 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ประจำปีงบประมาณ 2558
29 เม.ย. 2558
-
9 พ.ค. 2558

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทำโครงการ กิจกรรมให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
7 ก.ค. 2558
-
7 ก.ค. 2558

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
24 ต.ค. 2557
-
31 ก.ค. 2558

ศึกษาหลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
25 ก.ย. 2558
-
27 ก.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา ประจำปี พ.ศ. 2558
7 พ.ย. 2558
-
8 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการพิมพ์)
21 พ.ย. 2558
-
22 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักนโยบายและแผน)
4 ก.พ. 2559
-
4 ก.พ. 2559

โครงการสัมมนาแนะนำแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งวิทยากร ระดับเชี่ยวชาญ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
11 มี.ค. 2559
-
13 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
25 มี.ค. 2559
-
25 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเรื่อง การประเมินสมรรถนะ (Competency) เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
14 มิ.ย. 2559
-
5 ก.ค. 2559

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ส.ค. 2559
-
28 ส.ค. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนกำลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
28 ต.ค. 2559
-
28 ต.ค. 2559

โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
19 มี.ค. 2560
-
19 มี.ค. 2560

โครงการต้นกล้าความดีทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 2
30 เม.ย. 2560
-
2 มิ.ย. 2560

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560
24 มิ.ย. 2560
-
24 มิ.ย. 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยให้แก่ ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
15 ก.พ. 2560
-
30 มิ.ย. 2560

ศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4
3 ก.ค. 2560
-
3 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ (ผู้บริหาร)
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
23 ส.ค. 2560
-
23 ส.ค. 2560

โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมอาเซียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
5 ก.ย. 2560
-
5 ก.ย. 2560

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6 ก.ย. 2560
-
6 ก.ย. 2560

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภายใต้แนวคิด รัฐบาลใหม่ คอร์ปชั่นเก่า
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
26 ก.ย. 2560
-
26 ก.ย. 2560

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 ก.ค. 2561
-
4 ก.ค. 2561

โครงการสัมมนา Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม
28 มิ.ย. 2561
-
9 ส.ค. 2561

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7
28 ส.ค. 2561
-
28 ส.ค. 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พร้อมกรณีตัวอย่าง กลุ่มที่ 3/2561
6 พ.ย. 2561
-
6 พ.ย. 2561

เข้าร่วมชมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
3 ม.ค. 2562
-
3 ม.ค. 2562

ประชุมหารือเรื่อง แนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนาเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 กย 62)
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15 ม.ค. 2563
-
4 ก.ย. 2563

อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
16 พ.ย. 2535
 
1 ต.ค. 2568
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

16 พ.ย. 2535  
- วิทยากร  ระดับ 3 ฝ่ายประชุมที่ 2 กองกรรมาธิการ
1 ธ.ค. 2537  
- วิทยากร  ระดับ 4 ฝ่ายประชุมที่ 2 กองกรรมาธิการ
3 พ.ย. 2540  
- วิทยากร  ระดับ 5 ฝ่ายประชุม 2 กองกรรมาธิการ
5 ต.ค. 2544  
- วิทยากร  ระดับ 6 ฝ่ายประชุม 2 กองกรรมาธิการ
1 พ.ย. 2544  
- วิทยากร  ระดับ 6 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2
4 มี.ค. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 6 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
6 ม.ค. 2547  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 7 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
6 ม.ค. 2549  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิทยากร  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
12 พ.ค. 2553  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (วิทยากร)  ระดับ 9 ชช. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
10 พ.ค. 2554  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (วิทยากร)  ระดับ 9 ชช. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักกรรมาธิการ 1
9 มิ.ย. 2554  
-บังคับบัญชาข้าราชการตามมาตรา 30 วิทยากร  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักกรรมาธิการ 1
18 พ.ค. 2555  
-ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักกรรมาธิการ 1
16 พ.ย. 2555  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักนโยบายและแผน
18 พ.ค. 2558  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักบริหารงานกลาง
14 พ.ย. 2559  
-ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19 ต.ค. 2563  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2541  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2546  
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
2548  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2552  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2555  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2558  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 5838 ,