เลขที่ตำแหน่ง (13)
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล 
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ (วิทยากร)ระดับทรงคุณวุฒิ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
8 เม.ย. 2509
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
10 ก.พ. 2535
-
14 ก.พ. 2535

หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
22 พ.ย. 2547
-
12 ก.พ. 2548

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
1 ก.ค. 2548
-
31 ม.ค. 2549

ศึกษาหลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
24 มี.ค. 2549
-
15 ก.ย. 2549

อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภา ระดับ 9 ขึ้นไป
17 ก.ย. 2555
-
21 ก.ย. 2555

การศึกษาดูงวนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ด้านการจัดทำข้อมูลวิชาการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
14 ต.ค. 2555
-
30 ต.ค. 2555

โครงการอบรมงานด้านรัฐสภา Parliamentary Officers Study Program : POSP ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
20 มิ.ย. 2556
-
23 มิ.ย. 2556

โครงการเยือนและศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
14 ธ.ค. 2556
-
15 ธ.ค. 2556

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 18 สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (กลุ่มงานที่ปรึกษา กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน)
23 เม.ย. 2557
-
26 เม.ย. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย
7 ก.ค. 2557
-
7 ก.ค. 2557

โครงการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม ประชุมเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) รุ่นที่ 1
8 ส.ค. 2557
-
8 ส.ค. 2557

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
30 ม.ค. 2558
-
30 ม.ค. 2558

ประชุมชี้แจงเรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการดทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
30 พ.ค. 2557
-
28 ก.พ. 2558

ศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
8 มี.ค. 2558
-
19 มี.ค. 2558

เลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาอนุมัติให้ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เดินทางเข้าร่วมการอบรมด้านรัฐสภานานาชาติ Inter - Parliamentary Strdu Program ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
21 พ.ย. 2558
-
22 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักนโยบายและแผน)
26 พ.ย. 2558
-
26 พ.ย. 2558

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ปี 2559 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
24 ก.พ. 2559
-
9 มี.ค. 2559

อบรมหลักสูตร โฆษกกระทรวง
11 มี.ค. 2559
-
13 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
26 พ.ค. 2559
-
26 พ.ค. 2559

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติหัวข้อ ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
28 ต.ค. 2559
-
28 ต.ค. 2559

โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
25 ม.ค. 2560
-
15 ก.พ. 2560

อบรมหลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2
24 ก.พ. 2560
-
24 ก.พ. 2560

เข้าร่วมงานรำลึก 87 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย
24 มิ.ย. 2560
-
24 มิ.ย. 2560

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยให้แก่ ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
3 ก.ค. 2560
-
3 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ (ผู้บริหาร)
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
18 ส.ค. 2560
-
19 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ณ ต่างจังหวัด (จ.ชลบุรี-สำนักกฎหมาย สำนักวิชาการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร)
19 ส.ค. 2560
-
20 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ณ ต่างจังหวัด (จ.นครราชสีมา-สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักการพิมพ์)
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
23 พ.ย. 2560
-
27 พ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง สำหรับรัฐสภา รุ่นที่ 2
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
31 มี.ค. 2561
-
31 มี.ค. 2561

โครงการประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร บุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงสำหรับรัฐสภา รุ่นที่ 2
9 พ.ค. 2561
-
9 พ.ค. 2561

งานสัมมนา TrueBusiness Forum 2018 : The Digital Future to Sustainability
14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
29 ส.ค. 2561
-
29 ส.ค. 2561

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและกิจกรรม President Lunch By RICOH ในงาน (August Series 2018)
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
11 ธ.ค. 2561
-
11 ธ.ค. 2561

งานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561
9 ม.ค. 2562
-
9 ม.ค. 2562

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
19 ส.ค. 2562
-
20 ส.ค. 2562

สัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานการสร้างพลเมือง (Big Forum)
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนาเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 กย 62)
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
23 ม.ค. 2535
 
1 ต.ค. 2569
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

23 ม.ค. 2535  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 4 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
25 พ.ค. 2535  
-ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 4 ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กรมการปกครอง
25 พ.ค. 2535  
-ปลัดอำเภอ รับโอนมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 4 ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กรมการปกครอง
22 พ.ย. 2536  
- เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 4 ประจำกรมการปกครอง
1 ก.พ. 2537  
-ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กรมการปกครอง
1 ก.พ. 2537  
-ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 5 ประจำกรมการปกครอง
10 พ.ค. 2537  
- เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 5 สำนักบริหารการปกครองท้องที่
6 ธ.ค. 2538  
-ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง  ระดับ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
20 ธ.ค. 2539  
- รับโอนมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามและเมินผล สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
1 ม.ค. 2540  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดระนอง
17 พ.ย. 2540  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย)  ระดับ 6 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
21 เม.ย. 2541  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย)  ระดับ 6 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
21 เม.ย. 2541  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสตูล
24 มี.ค. 2543  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดสตูล
24 เม.ย. 2543  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ช่วยราชการ)  ระดับ 6 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
18 ธ.ค. 2543  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6 กองแผนพัฒนาจังหวัด
21 พ.ค. 2544  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6 ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการให้แก่ประธานวุฒิสภา (พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ระหว่าง 21 พ.ค. 44-20 พ.ย. 44)
19 มิ.ย. 2544  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6 ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดตาก
20 พ.ย. 2544  
-หัวหน้าฝ่าย บุคลากร  ระดับ 7 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
11 ธ.ค. 2544  
-เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 7 งานบริหารทั่วไป
28 มี.ค. 2545  
-เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 8 งานบริหารทั่วไป
4 เม.ย. 2545  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 8 ว. กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหารงานกลาง
16 ธ.ค. 2546  
-ผู้อำนวยการสำนัก นักบริหาร  ระดับ 9 สำนักนโยบายและแผน
30 มี.ค. 2547  
- วิทยากร  ระดับ 9 ชช. กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
14 มิ.ย. 2549  
-ผู้อำนวยการสำนัก นักบริหาร  ระดับ 9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 มิ.ย. 2554  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 ต.ค. 2556  
-ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ งานบริหารทั่วไป
1 ต.ค. 2558  
-รองเลขาธิการวุฒิสภา นักบริหาร  ประเภทบริหาร ระดับสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 ต.ค. 2560  
-ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2540  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2542  
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
2545  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2550  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2553  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2556  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2560  
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
2560  
-มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 9234, 02 831 9235 ,