เลขที่ตำแหน่ง (1274)
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)ระดับทรงคุณวุฒิ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
         
         
 
วัน เดือน ปี เกิด
       
 
28 ม.ค. 2506
       
 
ประวัติการศึกษา
       
 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทุ่งสง
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองหว้า

       
 
การอบรมพิเศษ
       
 
3 ต.ค. 2556
-
3 ต.ค. 2556

ประชุมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด Crossing Borders CIOs’ Innovation and Inspiration
8 พ.ย. 2556
-
10 พ.ย. 2556

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 18 สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
20 พ.ค. 2557
-
23 พ.ค. 2557

ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
7 ก.ค. 2557
-
7 ก.ค. 2557

โครงการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม ประชุมเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) รุ่นที่ 1
30 ก.ค. 2557
-
30 ก.ค. 2557

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9
30 ก.ค. 2557
-
30 ก.ค. 2557

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8
8 ส.ค. 2557
-
8 ส.ค. 2557

โครงการเสวนาทางวิชาการ (IT Forum) ครั้งที่ 13 เรื่อง Becoming an IT specialist
8 ส.ค. 2557
-
8 ส.ค. 2557

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
19 ส.ค. 2557
-
19 ส.ค. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 2557
-
20 ส.ค. 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System PMS กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
8 ต.ค. 2557
-
8 ต.ค. 2557

ประชุมประจำปีภายใต้แนวคิด Enterprise & Business Transformation
21 ต.ค. 2557
-
21 ต.ค. 2557

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน (ประเทศกัมพูชา)
5 พ.ย. 2557
-
5 พ.ย. 2557

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
30 ม.ค. 2558
-
30 ม.ค. 2558

ประชุมชี้แจงเรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการดทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม
4 ก.พ. 2558
-
4 ก.พ. 2558

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
24 ก.พ. 2558
-
24 ก.พ. 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ประจำปีงบประมาณ 2558
30 เม.ย. 2558
-
26 พ.ค. 2558

โครงการเสวนาการจัดการเรื่องร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2558
11 มิ.ย. 2558
-
12 มิ.ย. 2558

งานสัมมนาระดับอาเซียน งาน ASEAN CSA Summit 2015
15 ก.ค. 2558
-
15 ก.ค. 2558

ประชุมสัมมนา Toward Digital Government : Thailand e-Government Readiness
2 ก.ย. 2558
-
2 ก.ย. 2558

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาระบบผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา : Talent Management
2 ก.ย. 2558
-
2 ก.ย. 2558

ประชุมประจำปี CIO16 ANNual Conference 2015 หัวข้อ CIO in Digital Economy Era
10 ก.ย. 2558
-
10 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกันเป็นพยานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
25 ก.ย. 2558
-
27 ก.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา ประจำปี พ.ศ. 2558
26 ก.ย. 2558
-
27 ก.ย. 2558

โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรัฐสภาแห่งใหม่
14 พ.ย. 2558
-
15 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
21 พ.ย. 2558
-
22 พ.ย. 2558

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม คนสภาอาสาเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักนโยบายและแผน)
8 ธ.ค. 2558
-
8 ธ.ค. 2558

เข้าร่วมศึกษาดูงาน Data Center ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เพื่อรองรับการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่
29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559

โครงการรณรงค์และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความโปร่งใส
11 มี.ค. 2559
-
13 มี.ค. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
22 มิ.ย. 2559
-
22 มิ.ย. 2559

สัมมนาเรื่อง Smart Campus & City In The Digital Era
14 มิ.ย. 2559
-
5 ก.ค. 2559

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559
6 พ.ย. 2558
-
31 ก.ค. 2559

ศึกษาหลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
16 ส.ค. 2559
-
16 ส.ค. 2559

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
16 ก.ย. 2559
-
18 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 2559
-
24 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
28 ต.ค. 2559
-
28 ต.ค. 2559

โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
5 พ.ย. 2559
-
6 พ.ย. 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
20 พ.ย. 2559
-
20 พ.ย. 2559

งานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 หัวข้อ Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์
6 ม.ค. 2560
-
6 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร
19 มี.ค. 2560
-
19 มี.ค. 2560

โครงการต้นกล้าความดีทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 2
20 มี.ค. 2560
-
20 มี.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เสวนาความรู้ความเข้าใจด้าน ICT เรื่อง การเตรียมความพรัอมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
8 มิ.ย. 2560
-
8 มิ.ย. 2560

เสวนาเรื่อง โลกดิจิทัลกับการประชาสัมพันธ์ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส (Digital Public Relations for Crisis Management)
15 มิ.ย. 2560
-
15 มิ.ย. 2560

สัมมนาเรื่อง องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 ก.ค. 2560
-
6 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม อบรมหัวข้อ บุคลากรยุคใหม่ปฏิบัติงานโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ ครั้งที่ 7 (สำนักประชาสัมพันธ์)
21 ก.ค. 2560
-
21 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12 ส.ค. 2560
-
14 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 2560
19 ส.ค. 2560
-
20 ส.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ณ ต่างจังหวัด (จ.นครราชสีมา-สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักการพิมพ์)
23 ส.ค. 2560
-
23 ส.ค. 2560

โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมอาเซียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 ก.ย. 2560
-
3 ก.ย. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
5 ก.ย. 2560
-
5 ก.ย. 2560

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12 ก.ย. 2560
-
12 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค้นหาความดี
20 ก.ย. 2560
-
20 ก.ย. 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality&Ethics Day)
30 ต.ค. 2560
-
30 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ผู้บริหาร)
9 มี.ค. 2561
-
11 มี.ค. 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ก.พ. 2561
-
30 มิ.ย. 2561

ศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
28 ส.ค. 2561
-
28 ส.ค. 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พร้อมกรณีตัวอย่าง กลุ่มที่ 3/2561
27 พ.ย. 2561
-
27 พ.ย. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
9 ม.ค. 2562
-
9 ม.ค. 2562

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
8 ก.พ. 2562
-
8 ก.พ. 2562

เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
26 ก.พ. 2562
-
26 ก.พ. 2562

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
26 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
7 มิ.ย. 2562
-
7 มิ.ย. 2562

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
14 มิ.ย. 2562
-
14 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มิ.ย. 2562
-
17 มิ.ย. 2562

กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
7 ส.ค. 2562
-
7 ส.ค. 2562

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 : เดิน ขี่ ขับไป-กลับ ปลอดภัย
2 ส.ค. 2562
-
10 ส.ค. 2562

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5 ต.ค. 2561
-
12 ก.ย. 2562

ศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
12 ก.ย. 2562
-
12 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
16 ก.ย. 2562
-
16 ก.ย. 2562

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนาเสริมสร้างการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 กย 62)
7 พ.ย. 2562
-
7 พ.ย. 2562

เข้าร่วมชมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา
12 พ.ย. 2562
-
14 พ.ย. 2562

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       
 
บรรจุเข้ารับราชการ
วันครบเกษียณอายุ
       
 
1 พ.ค. 2534
 
1 ต.ค. 2566
       
 
ประวัติตำแหน่ง
       

1 พ.ค. 2534  
- วิทยากร  ระดับ 3 (สายที่ 1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
12 ก.ย. 2535  
- วิทยากร  ระดับ 3 ฝ่ายวิทยาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
20 ส.ค. 2536  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 3 ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักบริการข้อมูลและกฎหมาย
23 ก.ย. 2536  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 4 ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักบริการข้อมูลและกฎหมาย
1 ธ.ค. 2538  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 5 ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
15 ม.ค. 2542  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 6 ฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์
22 ก.พ. 2542  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 6 ฝ่ายพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2 ม.ค. 2545  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 7 กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ
11 ก.ค. 2545  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์
26 ส.ค. 2545  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระดับ 7 กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ
7 พ.ย. 2546  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับ 7 วช. กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ
30 ก.ย. 2548  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับ 8 วช. กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ
1 ก.ย. 2551  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  ระดับ 8 วช. กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
13 ก.ค. 2553  
-ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  ระดับ 9วช. กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
9 มิ.ย. 2554  
-บังคับบัญชาข้าราชการตามมาตรา 30 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18 พ.ค. 2555  
-ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 ต.ค. 2556  
-ผู้อำนวยการสำนัก   ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 ก.พ. 2560  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักการพิมพ์
1 พ.ค. 2560  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักประชาสัมพันธ์
1 พ.ค. 2560  
-ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง)  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักประชาสัมพันธ์
21 ส.ค. 2560  
-ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

       
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
 
2539  
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
2544  
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
2546  
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
2550  
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2554  
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2557  
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2560  
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

       
 
เบอร์โทรศัพท์
       
  02 831 5848 ,