3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายนัฑ  ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา

ที่ปรึกษา
นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ


ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 

 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 

 

รองเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นภาภรณ์  ใจสัจจะ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
ร.ต.อ.หญิงวิรัญญา  ประสพสุข
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นิภาวรรณ  ศิริบำรุงสุข
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายพีระพจน์  รัตนมาลี
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้อำนวยการสำนัก
นางนวนันทน์  เนติธนากูล
ผู้อำนวยการสำนัก
งานประธานวุฒิสภา
นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์
ผู้อำนวยการสำนัก
ประชาสัมพันธ์
นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร
ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารงานกลาง
น.ส.ศิริพร  สมบัติศิริ
ผู้อำนวยการสำนัก
การคลังและงบประมาณ
น.ส.แก้วเกศร์  ถาวรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนัก
การต่างประเทศ
น.ส.ชลธิชา  มีแสง
ผู้อำนวยการสำนัก
วิชาการ
นายอัมฤทธิ์  เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการสำนัก
การประชุม
นางนพเก้า  สุขะนันท์
ผู้อำนวยการสำนัก
กำกับและตรวจสอบ
นางยุวดี  รูปขจร
ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมาธิการ ๑


  

ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมาธิการ ๒
 

นายทศพร  แย้มวงษ์
ผู้อำนวยการสำนัก
กฎหมาย
นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย
ผู้อำนวยการสำนัก
ภาษาต่างประเทศ
นายสมใบ  มูลจันที
ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายนรมิตร  คุณโลกยะ
ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายชาติชาย  เนื่องนิยม
ผู้อำนวยการสำนัก
รายงานการประชุมและชวเลข
น.ส.สุพัตรา  วรรณศิริกุล
ผู้อำนวยการสำนัก
การพิมพ์
นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง
ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมาธิการ ๓
น.ส.นุตยา  ลิขิตหัตถศิลป
ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและแผน

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม