3| | | ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | | |4

ค้นหาบุคลากร(โดยกรอกชื่อหรือนามสกุล)


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นภาภรณ์  ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นิภาวรรณ  ศิริบำรุงสุข
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายพีระพจน์  รัตนมาลี
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายทศพร  แย้มวงษ์
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง
รองเลขาธิการวุฒิสภา


นางนพเก้า สุขะนันท์
รองเลขาธิการวุฒิสภา


 

ที่ปรึกษา

 

นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
นายสมใบ  มูลจันที
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
นางนวนันทน์  เนติธนากูล
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

 

น.ส.แก้วเกศร์  ถาวรพันธ์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
น.ส.สุพัตรา  วรรณศิริกุล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย


ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
 


ผู้อำนวยการสำนัก
นายวุฒิชัย  วงศ์เมธีสุเมธ
ผู้อำนวยการสำนัก
งานประธานวุฒิสภา
นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์
ผู้อำนวยการสำนัก
ประชาสัมพันธ์
นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร
ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารงานกลาง
น.ส.ศิริพร  สมบัติศิริ
ผู้อำนวยการสำนัก
การคลังและงบประมาณ
น.ส.นิสาพร  วิบูลย์จันทร์
ผู้อำนวยการสำนัก
การต่างประเทศ


  

ผู้อำนวยการสำนัก
วิชาการ
 

นายบรรหาร  กำลา
ผู้อำนวยการสำนัก
การประชุม
นายบุญสงค์  ทองอินทร์
ผู้อำนวยการสำนัก
กำกับและตรวจสอบ
นางยุวดี  รูปขจร
ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมาธิการ ๑
นายอุสาห์  ชูสินธ์
ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมาธิการ ๒
นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ
ผู้อำนวยการสำนัก
กฎหมาย
นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย
ผู้อำนวยการสำนัก
ภาษาต่างประเทศ
นายเจษฎา  ชำนาญป่า
ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายนรมิตร  คุณโลกยะ
ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น.ส.สุภาวดี  มงคลธรรมกุล
ผู้อำนวยการสำนัก
รายงานการประชุมและชวเลข
นางรักชนก  เกสรทอง
ผู้อำนวยการสำนัก
การพิมพ์
นายเอกชัย  บุดสีนนท์
ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมาธิการ ๓
น.ส.นุตยา  ลิขิตหัตถศิลป
ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและแผน

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม