ระบบสืบค้นเงินเดือน/ค่าจ้าง - ค่าสาธารณูปโภค
ระบบสืบค้นเงินเดือน/ค่าจ้าง - ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เช่นเดียวกับที่ใช้เข้าระบบงานสารบรรณ
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา